NOORDWIJK ACTUEEL
Geluids- en fijnstofoverlast door verkeer op de Beeklaan tussen derotonde BeeklaanlBoekerslootlaan en de rotonde Beeklaan/Gladiolusstraat. Geacht College van B&W en leden van de raad, Deze melding van geluids- en fijnstofoverlast krijgt u van de bewoners van de drie appartementengebouwen aan de in het Beeklaankwartier. Wij kijken uit op de Beeklaan. Dit was vroeger een randweg, maar sinds de bouw van de wijk Vinkeveld ligt deze weg midden in een woonwijk. Bij de bouw van onze appartementen in 1967 was de Beeklaan nog een - relatief - rustige weg. Het verkeer op de Beeklaan is de laatste jaren sterk toegenomen. Oit heeft, in stijgende mate, ernstige hinder tot gevolg. Het gaat om geluid, fijnstof, roet, etc. De geluidshinder van motoren en zeer regelmatig ook van auto's is soms niet te harden en ontneemt de bewoners in hoge mate van hun woongenot. Frequent moet stoffijnstof/roet van onze balkons en ramen worden venarijderd. Het regulier gebruik maken van onze balkons, maar ook het simpelweg open laten staan van een deur of raarn, levert gevaar op voor onze gezondheid. Deze overlast zal in de toekomst alleen maar toenemen als de Verlengde Beeklaan een extra op- en afrit krijgt - die voor zover wij weten in de planning ligt - zodat het verkeer dat in de richting van Noordwijkerhout (gemeente Noordwijk), Lisse en Hillegom op de N 206 kan komen. Dat levert tegen die tijd een verhoging op van de totale verkeersdruk voor de Beeklaan, als één van de primaire ontsluitingsroutes via Noordwijk Binnen naar Noordwijk aan Zee, Wij zullen tegen die tijd met nog meer lawaai en ongezCInde lucht te maken krijgen. Wij zijn de bewoners van . Het gaat in totaal orn 54 appartementen. Deze appartementen liggen tussen de rotondes Beeklaan/Boekerslootlaan (bij de AH) en Beeklaan/6ladiolusstraat. Veel auto's en motoren rijden tussen deze twee rotondes met de maximaaltoegestane snelheid en soms flink daarboven. Het gaspedaal wordt vaak even maximaal ingedrukt c.q. de gashendelopen gedraaid. Duidelijk is dat veel auto- en motorrijders graag direct na het nemen van één van de rotondes de motoren van hun voertuigen willen horen loeien. Zo wordt het stuk asfalt tussen de twee hiervoor genoemde rotondes een soort van "sprintstrip". Er wordt vaak heel snel opgetrokken en te snel gereden waardoor er veel geluid ontstaat en er ook sprake is van een extra uitstoot vAn - voor onze gezondheid - gevaarlijke stoffen. Geluid zal in de toekomst naar verwachting voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Er is steeds rneer geluid en onze woningen staan dicht bij bronnen die veelgeluid veroorzaken. ln een richtlijn die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMl op 4 november 2019 publiceerde zijn nleuwe richtlijnen voor omgevingsgeluid en gezondheid voor Gemeentelijke Gezondheidsdiensten {GGD'n} aangegeven. Gezondheidskundige effecten van geluid verdienen meer aandacht van beleidsmakers en overheden. Deze richtlijn bevat een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke inzichten ên het helpt GGD'en om geluid te beoordelen en burgers en beleidsmakers te adviseren bij vragen over geluid. Het doel is de lokale geluidsituatie en de gezondheid zo veel mogelijk te verbeteren. Een aontal canclusies uit het ropport: "Mensen kunnen last hebben ols ze gelutd horen (hinder). Ook kan geluid, de dagelijkse activíteiten verstoren en eruoor zorgen dat mensen minder goed slapen. Verder kunnen mensen ersfress van krijgen. Als mensen lange tijd oan te hoge nivequs van geluid blootstaan, kan dit leiden tot chronísche effecten zools verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van hetstresshormaon cortisol. Dit verhoogt het rísíco op hart- en vaatziekten. Ook kon geluid een negotieve invloed hebben ap de leerprestaties van kínderen. Een rustíge omgeving kan bijdragen aen het herstellen van de negatieve effecten van geluid". Op 5 juni 2020 heeft het RIVM het rapport "Veranker gezondheidsverbetering in beleid voor omgevingsgeluid" gepubliceerd. Dit onderzoeksrapport baseert zich zelf op het advies over omgevingsgeluid dat de Wereldgezondheidsorganisatie {WHO} in 2018 naar buiten bracht. De WHO en ook het RIVM zin tot de conclusie gekomen dat gezondheidsklachten door geluidsoverlast, zoals ernstig slaaptekort en hartziektes, alveelsneller kunnen voorkomen dan eerder gedacht. Het RIVM pleit daarom in dit rapport voor een serie maatregelen die de overheid kan nemen om de problematiek op te lossen. O.a. kan de maximale geluidssterkte naar beneden bijgesteld worden. Er wordt gepleit voor goed onderzoek naar de geluidsbronnen. Bijna een miljoen Nederlanders - en wij behoren daarbij - hebben stelselmatig last van geluidshinder van wegverkeer. Onlangs is de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen {NEFOM} opgericht. lnmiddels zijn onder deze vlag 25 organisaties verenigd om gezamenlijk tê ageren tegen het motorgeluid.Wrj zullen de ontwikkelingen binnen deze organisatie volgen en ons in de toekomst mogelijk daarbij aansluiten. Onze conclusies zijn: "Een badplaats met internationale allure met zelfs de status van kuuroord mag en moet naar onze mening ook denken aan het welzijn en welbevinden van haar eigen inwoners" en "Racen kan altijd op het circuit in onze buurgemeente Zandvoort!". Wij willen er op aandringen dat er op zo kort mogelijke termijn maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast sterk terug te dringgn en de gevaren voor onze gezondheid weg te nemen. Onze leefbaarheid is in het geding! Graag zien wij u reactie t€gemoet en zijn altijd bereid onze klacht nader mondeling toe te lichten. Hoogachtend, namens de Verenigingen van Eigenaren: